Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů   Mzdová agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí(listinná, elektronická) BOZP (listinně) Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná, elektronická) Transparentní účet (elektronicky) Pamětní kniha, kniha vítání občánků (listinná) Volební agenda (elektronická, listinná) Vidimace a legalizace (listinná) Kronika (listinná) Poplatky - psi, odpady, veřejné prostranství, stočné (listinná, elektronická) Smlouvy  (listinná i elektronická) Evidence nájmů hrobového místa (listinná, elektornická) Hřbitovní poplatky a nájmy hrobů (listinná, elektronická) Územním plán (listinná, elektronická) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky) Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba (listinná/elektronická) Povodňový plán (listinná, elektronicky) Stavební řízení - dotčený orgán, (listinně, elektronicky) Přidělení čísla popisného (listinná, elektronicky) Archivace stavební dokumentace (listinná, elektronicky) Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná, elektronicky) Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná, elektronicky) Czech Point (listinná) Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) (listinná, elektronicky) Úřední deska (pevná, elektronická) Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, výborů (listinně i elektronicky) Knihovna: Seznam čtenářů (listinná, elektronicky) Seznam domů s jménem vlastníka, seznam majitelů chat (listnná, elektronicky) Ředitel školy (listinná) Významná jubilea (listinně) Evidence včelstev (listinná, elektronicky) Exekuce (listinná, elektronicky) Bytové a nebytové hospodářství (nájemní smlouvy), (listinná, elektronicky) Účetnictví (listinná, elektronicky) Probační služba, VPP (listinná, elektronicky) JSDH (listinná) AIS - informační sytém (elektronicky)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení evidence obyvatel Tranparentní účet Vedení pamětní knihy Vedení volebních seznamů Ověřování podpisů a listin Vedení kroniky Výběr poplatků Uzavírání smluv Správa hrobových míst Evidence hřitovních poplatků a správa hřbitovních míst Zpracování územního plánu Vedení e-mailové komunikace Vedení pošty Informování občanů Stavební řízení Evidence domů Evidence a  archivace stavební dokumentace Správní rozhodnutí Právo na informace Vyřízení žádostí Czech Point Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů Vedení seznamu čtenářů Vedení evidence vlastníků nemovitostí Personální agenda ředitele příspěvkové organizace Ocenění jubileí Vedení evidence včelstev Informační povinnost Bytové hospodářství Vedení účetnictví Probační služba, VPP Evidence členů jednotky sboru dobrovolných hasičů Informování občanů
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí zaměstnanci obci obyvatelé a občané obce Plátci, příjemci Narozené děti Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané a jiní Občané obce Občané a majitelé nemovitostí Občané a jiní Nájemcí hřbitovních míst Nájemcí hřbitovních míst Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků  Korespondenti Korespondenti občané Občané Občané obce Občané Občané Žadatelé Žadatelé Současní a bývalí občané Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny Vlastníci nemovitostí Ředitel školy Jubilanti obce, osoby týkající se události v obci včelaři na území obce Občané obce nebo majitelé nemovitostí Nájemníci Plátci a příjemci Pracovníci probační služby a VPP Členové hasičské zásahové jednotky občané
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, datum narození, podpisy Jmenné, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, předchozí pobyt, číslo OP, omezení způsobilosti, údaje o opatrovníkovi, oprávněná osoba, podpis, datum úmrtí, datum pohřbu, státní příslušnost jmenné Jmenné dítěte, datum narození, podpisy rodičů Jmenné, adresnné, datum narození, státní příslušnost Jméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, listina co se ověřuje, datum, podpis Jmenné Jmenné, adresnní, IČO, DIČ, RČ Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy,  IČO, DIČ, číslo BÚ Jmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu, podpisy, RČ Jmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu, RČ Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy  Jemnné, kontaktní, adresní Jmenné, adresnní, kontaktní, podpis, IČO, DIČ Jmenné, kontaktní, adresní Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmené, adresnné, kontakty, datum narození Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresnné, datum narození, RČ, datum úmrtí Jména, adresy, datum narození, parcela, adresa, kontakt, Jména, adresy, datum narození, parcela Jmenné, adresní, datum narození Jmenné, adresa, č. popisné, č. evidenční, č. parcely, LV Jmenné, adresnné, kontakt, životopis, potvrzení praxe, platový výměr, jmenovací listinna, RČ, doklad o dosaženém vzdělání, rejstřík trestů, koncept Jmenné, stáří, datum úmrtí, datum pohřbu Jmenné, adresní, kontakt, umístění včelstev - č. pozemku Jmenné, adresné, datum narození, exekuce na co, dražební částka, identifikace nemovitosti Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy, IČO, DIČ Jmenné, adresní, IČO, DIČ, kontakt, RČ Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy, rozsudek Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy, zdrvotní prohlídky jmenné, adresní, kontaktní 
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie apod. zájemci o informace z účtu Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Učení zaměstnanci, stavební úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, úřad práce Určení zaměstnaci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 75 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let ostatní, 10 let smrtelné a těžké úrazy 50 let neomezeně 10 let (poté archiv) 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let 10 let (poté archiv) 10 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 5 let (po ukončení platnosti) 5 let 10 let - pak archiv 5 let 5 let 5 let  10 let (poté probrat co jde do archivu a co ke skartaci) 10 let neomezeně 10 let 5 let (poté probrat co jde do archivu, co jde ke skartaci) 3 roky, 6 let - RT 5 let 5 let 10 let 5 let? neomezeně 10 let (včetně uchování dokumentace z výběrového řízení na ředitele školy) 1 rok 5 let 5 let 10 let 10 let, 20 let rozpočty 5 let 5 let  
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c a e c c e c b c b c c c e e c c c e c c c c e c e e c c e c e c e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   262/2006 Sb., - Zákoník práce, 262/2006 Sb., - Zákoník práce, 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel, Není třeba vyplnit buňku. 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 130/2000 Sb., 491/2001 Sb., 247/1995 Sb., Zákon o volbách 21/2006 Sb., - Zákon o ověřování, 132/2006 Sb. - Zákon o kronikách obcí 565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích, Není třeba vyplnit buňku. 256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví, Není třeba vyplnit buňku. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu  300/2008 Sb., - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,  300/2008 Sb., - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,  240/2000 Sb. Krizový zákon 183/2006 Sb. stavební zákon 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 500/2004 Sb. - Správní řád  106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 257/2001 Sb., - Knihovní zákon, 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel, 561/2004 Sb. školský zákon 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči 120/2001 Sb. exekuční řád 513/1991 Sb. Obchodní zákoník  563/1991 Sb. o účetnictví 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 133/1985 Sb., o požární ochraně, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE